Classe 5

Repàs classe anterior

Conjuga els següents verbs i fes una frase llarga amb cadascun:

Treballar, perdre, aixecar-se, dividir, afaitar-se, preocupar-se, vestir-se, dormir, discutir

Verbs irregular: dir-se

Exercicis del llibre: 1, 2, 5, 6 i 7.


Vocabulari: els dies de la setmana

Interrogatius: qui, com, què, perquè, quan, on, d´on,
quin-quina-quins-quines
quant-quanta-quants-quantes

Demostratius:
aquest, aquesta, aquests, aquestes
aquell, aquella, aquells, aquelles

Tradueix:

Hola, quién eres ?. Soy Teresa.. ¿Y tú quién eres ?. Soy Santi.
¿Y usted, cómo se llama?. Me llamo Joan Martí.
Este coche me gusta porque es muy elegante.
¿Por qué no os gusta desayunar en aquel bar?.
Hola, ¿cuántos hijos tienes?. Tengo cinco.